Zaloguj sie

Rejestracja

Dane konta

Hasło musi mieć co najmniej 8 znaków

     

Adres dostawy i kontakt

Sponsor

Osoba wprowadzająca (Sponsor) jest już Dystrybutorem Dr.Nona, dobrze zna nasze produkty i plan marketingowy. Sponsor dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu zawsze służy radą i wsparciem.

Wprowadź własny nr PIN

Kod PIN dodatkowo zapewnia dostęp do ustawień i danych konta. Musi mieć co najmniej 4 cyfry.
  
  

KONSUMENT MA PRAWO:

 • kupować produkty „Dr.Nona“ na własne potrzeby, z przysługującą mu zniżką 20%, we wszystkich przedstawicielstwach Firmy na całym świecie,
 • brać udział w szkoleniach oraz przedsięwzięciach ogłaszanych przez Firmę lub organizowanych przez Sponsora, zgodnie z ustalonymi warunkami,
 • w każdym momencie może zostać Dystrybutorem według zasad określonych w Planie Marke

KONSUMENT NIE MA PRAWA:

 • dokonywać jakiejkolwiek sprzedaży produktów „Dr.Nona“,
 • używać logo Firmy „Dr.Nona“.
Zakończeniem rejestracji jest zakup: Zestawu rejestracyjnego oraz dowolnego produktu z Katalogu Produktów „Dr.Nona”, zgodnie z aktualnym cennikiem.
Potwierdzam, że rozumiem powyższe warunki rejestracji, akceptuję je i dobrowolnie zostaję Konsumentem.

WYPEŁNIAJĄC REJESTRACJĘ ZGADZASZ SIĘ Z ZASADAMI WSPÓŁPRACY ORAZ OPŁATĄ REJESTRACYJNĄ .

 • Dokonaniem rejestracji jest zaakceptowanie Regulaminu Współpracy oraz opłata za Pakiet Startowy 230 zł . Dystrybutor ma prawo do zakupów z rabatem 35%.
Potwierdzam, że zapoznałem się z warunkami i je akceptuje regulaminem współpracy

REGULAMIN WSPÓŁPRACY DLA DYSTRYBUTORÓW

Zarząd D.N.I.-PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Bratysławska 1a, 31-201 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000142744, NIP: 676-214-39-88, REGON: 357148045 ustalił w drodze uchwały nr 1/01/17 z dnia 17.01.2017 roku niniejszy Regulamin współpracy dla dystrybutorów.

 1. Definicje.
  1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
   1. Dystrybutor – przedsiębiorca – w tym osoba fizyczna nabywająca Produkty w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą/zawodową - współpracujący ze Spółką na zasadach określonych w Regulaminie oraz Planie Marketingowym zarejestrowany w bazie Spółki i posiadający Numer ID;
   2. Formularz Rejestracyjny - dokument, do którego Dystrybutor wpisuje swoje dane osobowe potrzebne do zarejestrowania się w bazie Spółki. Na jego podstawie Dystrybutor otrzymuje Numer ID;
   3. Numer ID - numer identyfikacyjny nadawany Dystrybutorowi przy rejestracji, który jest niezbędny do dokonywania zakupu Produktów i rozliczania swoich dochodów;
   4. Okres Rozliczeniowy - okres, w którym następuje podsumowanie obrotów Dystrybutora i rozliczenie wynagrodzenia, trwający jeden miesiąc kalendarzowy;
   5. Osoba Wprowadzająca - dystrybutor współpracujący już ze Spółką zwany także Sponsorem, który wprowadza nowego Dystrybutora do swojej sieci dystrybucyjnej;
   6. Pakiet Startowy - zestaw materiałów informacyjnych (katalog Produktów, Plan Marketingowy, Regulamin, Zasady Realizacji Zamówień, oraz Zestaw Podróżny Kosmetyków „Dr. Nona”);
   7. Plan Marketingowy - zbiór reguł ustalony przez Dr. Nona International Ltd. wiążący każdego Dystrybutora, przedstawiający między innymi sposoby uzyskania upustów przy zakupie Produktów oraz możliwości uzyskania dochodów, stanowiący integralną część Regulaminu;
   8. Produkty - produkty oferowane do sprzedaży przez Spółkę;
   9. Punkt - jednostka punktowa, która określa cenę Produktu. Każdy Produkt posiada wartość podawaną w punktach, ważną na całym świecie, z której wylicza się cenę Produktu w danym kraju;
   10. Regulamin - niniejszy regulamin współpracy dla przedsiębiorców;
   11. Spółka - D.N.I.-PL Spółka z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Bratysławska 1A, 31-201 Kraków wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000142744, posiadająca numer NIP 6762143988, REGON 357148045, wysokość kapitału zakładowego 80.000 zł, będąca wyłącznym regionalnym przedstawicielem Dr. Nona International Ltd. z siedzibą w Izraelu;
   12. Strona - Spółka lub Dystrybutor;
   13. System Solaris - serwis internetowy służący do składania zamówień Produktów, rejestracji oraz współpracy ze Spółką poprzez stronę internetową www.drnona.pl;
   14. Umowa - umowa o współpracy zawarta pomiędzy Spółką a Dystrybutorem;
   15. Zasady Realizacji Zamówień - ustalone zasady obowiązujące przy zamawianiu Produktów telefonicznie, faksem i drogą mailową, dostępne również na stronie www.drnona.pl, stanowiące integralną część Regulaminu;
 2. Cel i przedmiot Regulaminu.
  1. Regulamin ma na celu określenie zasad współpracy pomiędzy Dystrybutorem a Spółką, w szczególności w zakresie dystrybucji Produktów.
  2. Regulamin nie dotyczy współpracy pomiędzy Spółką a konsumentem, tj. osobą fizyczną dokonującą ze Spółką czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  3. W ramach współpracy Stron Spółka udziela Dystrybutorowi prawa do kupowania Produktów ze wskazanym rabatem w celu dalszej odsprzedaży, z poszanowaniem postanowień Regulaminu oraz Planu Marketingowego. Organizacja odsprzedaży przez Dystrybutora oraz wszelkie obowiązki wynikające z faktu prowadzenia działalności gospodarczej leżą po stronie Dystrybutora.
  4. Wykaz oferowanych Produktów udostępniany jest przez Spółkę w aktualnym cenniku lub serwisie internetowym www.drnona.pl.
  5. Prawo i odpowiedzialność za zakupiony towar (sposób i warunki przechowywania itp.) przechodzi na Dystrybutora w momencie zakupu Produktu od Spółki. Spółka zastrzega, iż do momentu zapłaty całości ceny przez Dystrybutora na rzecz Spółki, Produkty pozostają własnością Spółki.
  6. Zakupów można dokonywać bezpośrednio w punktach sprzedaży Spółki, poprzez zamówienie telefoniczne, faksem lub email zgodnie z Zasadami Realizacji Zamówień lub przez stronę internetową www.drnona.pl w Systemie SOLARIS zgodnie z Regulaminem Internetowego Systemu Zamówień.
 3. Rejestracja Dystrybutora.
  1. Podmiot zainteresowany dystrybucją, aby dokonać rejestracji musi spełnić następujące warunki: wypełnić Formularz Rejestracyjny z jednoczesnym zaakceptowaniem Regulaminu oraz dokonać zakupu za minimum 100 Punktów.
  2. Podanie danych osobowych w Formularzu Rejestracyjnym jest niezbędne do świadczenia usług informacyjnych przez Spółkę oraz do wypłacania wynagrodzenia zgodnie z regułami Planu Marketingowego.
  3. Dystrybutor wraz z rejestracją otrzymuje Pakiet Startowy.
 4. Zasady współpracy, prawa i obowiązki.
  1. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego, zaakceptowanie Regulaminu i dokonanie pierwszego zakupu przez Dystrybutora, stanowi zawarcie Umowy, której warunki określone są Regulaminem oraz Planem Marketingowym.
  2. Zasady współpracy:
   1. Dystrybutor nie jest pracownikiem Spółki, a jako podmiot działający niezależnie od Spółki samodzielnie określa czas, miejsce i sposób wykonywania działalności. W żadnym wypadku Dystrybutor nie jest zobowiązany przez Spółkę do wykonywania pracy.
   2. Dystrybutor ponosi we własnym zakresie wszelkie koszty związane ze swoją działalnością w imieniu własnym i na własny rachunek. Spółka nie jest zobowiązana do dostarczania Dystrybutorowi żadnych narzędzi pracy, ani pokrywania poniesionych przez niego kosztów, chyba, że co innego wynika z indywidualnych uzgodnień pomiędzy Spółką a Dystrybutorem. Dystrybutor może korzystać z materiałów i narzędzi pracy Spółki, przeznaczonych dla Dystrybutorów.
   3. Dystrybutor nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki, występowania w jej imieniu, składania oświadczeń bądź wykonywania jakichkolwiek czynności prawnych oraz faktycznych w imieniu Spółki. W kontaktach z osobami trzecimi Dystrybutor zobowiązany jest do jasnego i rzetelnego określenia relacji wiążących go ze Spółką. Dystrybutor nie jest uprawniony do przyjmowania jakichkolwiek płatności w imieniu Spółki.
   4. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działanie osób trzecich, którymi Dystrybutor posługuje się przy współpracy ze Spółką, za które to osoby Dystrybutor odpowiada, jak za działania własne.
   5. Rozliczanie i uiszczanie podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne należy do wyłącznych obowiązków Dystrybutora, działającego we własnym imieniu i na własny rachunek. Dystrybutor zwalnia Spółkę z jakiejkolwiek odpowiedzialności za rozliczenia podatkowe bądź z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz jakichkolwiek innych zobowiązań finansowych.
   6. Dystrybutor zobowiązuje się przy prowadzeniu swojej działalności oraz w ramach współpracy ze Spółką do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  3. Zasady promocji Produktów:
   1. Dystrybutor nie jest upoważniony do wydawania jakichkolwiek materiałów w imieniu Spółki.
   2. Spółka nie wyraża zgody na kopiowanie i powielanie materiałów firmowych: druki, audio i wideo, w celach handlowych (zarobkowych).
   3. Dystrybutor ma prawo do promocji Produktów poprzez własną stronę internetową, blog, newsletter, profil na portalach społecznościowych, pod warunkiem, że nazwa domeny, profilu, itp., nie może zaczynać się hasłem „drnona” (dopuszczalne jest użycie adresu np.: alexdrnona, zdrowiedrnona itd.), przy czym nazwa musi być zaakceptowana przez Spółkę.
   4. Wszelkie publikacje, oświadczenia, jak również przekazy ustne nie mogą zawierać nieprawdziwych informacji, lub działać w sposób, który narusza wiarygodność Spółki lub Produktów. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone w publikacjach Dystrybutora.
   5. Dystrybutor ma prawo opracować i prowadzić na swojej stronie internetowej sklep internetowy w celu sprzedaży Produktów zgodnie z Regulaminem. Wszelkie ewentualne problemy, które mogą wyniknąć z funkcjonowania sklepu internetowego, w tym związane z przepisami prawnymi lub realizacją płatności, obciążają wyłącznie właściciela sklepu internetowego.
  4. Uprawnienia Dystrybutora:
   1. Dystrybutor ma prawo do uczestnictwa w organizowanych przez Spółkę wydarzeniach marketingowych, promocyjnych i integracyjnych na zasadach określonych przez Spółkę w zaproszeniu, przy czym Dystrybutor wyraża Spółce zgodę na publikowanie zdjęć i filmów z tych wydarzeń wraz ze swoim wizerunkiem. Spółka może wykorzystać je wyłącznie w celach związanych z działalnością Spółki, na wszystkich dostępnych technologicznie polach eksploatacji.
   2. Dystrybutor ma prawo do umieszczania swojej wizytówki na stronie internetowej Spółki z wykorzystaniem przeznaczonego do tej funkcji serwisu internetowego Spółki.
   3. W celu promocji Produktów i rozwijania swojej działalności Dystrybutor ma prawo wykorzystać nazwę i logo “Dr.Nona” we własnych publikacjach, na stronach internetowych www, portalach społecznościowych, itp. pod warunkiem, że w sposób widoczny obok firmowej nazwy i logo umieści nazwę “Niezależny Dystrybutor”.
   4. Dystrybutor ma prawo do wymiany zakupionego towaru, jeśli jego parametry nie odpowiadają opisowi na etykiecie lub przepisom prawa, ewentualnie w przypadku, gdy towar zmienia swoje właściwości w trakcie używania.
   5. Dystrybutor może współpracować z innymi podmiotami, z zastrzeżeniem pkt. 4.5.6.-4.5.9. Regulaminu.
   6. Dystrybutor ma prawo do korzystania z pomieszczeń Spółki przeznaczonych na organizację spotkań i szkoleń dotyczących Produktów, biznesu itp. wyłącznie firmy „Dr. Nona“.
  5. Obowiązki Dystrybutora:
   1. Dystrybutor zobowiązany jest do podania przy rejestracji wyłącznie prawdziwych swoich danych osobowych, bądź danych firmy, oraz zgłoszenia aktualizacji, w przypadku, jeżeli nastąpiła ich jakakolwiek zmiana. Spółka nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej spowodowanej brakiem prawidłowych i aktualnych danych osobowych Dystrybutora. Spółka zastrzega sobie prawo do weryfikowania prawdziwości danych osobowych Dystrybutora.
   2. Dystrybutor nie może zmienić Osoby Wprowadzającej jak również posiadać więcej niż jeden nadany Numer ID.
   3. Dystrybutor zobowiązuje się do niepodejmowania żadnych działań na szkodę Spółki bądź innego Dystrybutora, w szczególności z poszanowaniem ich interesu, wizerunku oraz dobrego imienia.
   4. Dystrybutor zobowiązuje się sprzedawać produkty zgodnie z Planem Marketingowym i aktualnym cennikiem. Zabrania się sprzedaży Produktów Dystrybutorom przypisanym nie do swojej struktury.
   5. Dystrybutor odpowiada za udzielenie właściwych informacji o produkcie.
   6. Dystrybutor nie może prowadzić spotkań dotyczących Spółki lub Produktów w tym samym miejscu i czasie, co spotkań związanych z inną działalnością.
   7. Dystrybutor nie może oferować w tym samym miejscu i czasie Produktów Spółki i produktów związanych z inną działalnością.
   8. Dystrybutor nie może oferować produktów lub usług innej działalności na jakichkolwiek spotkaniach organizowanych przez Spółkę lub na jej terenie.
   9. Dystrybutor nie może korzystać z przywilejów i narzędzi udostępnianych przez Spółkę do wykonywania jakichkolwiek czynności na rzecz innej działalności.
  6. Do obowiązków Spółki należy:
   1. Spółka gwarantuje Dystrybutorowi niezmienność uzyskanego upustu oraz miejsca w strukturze, z zastrzeżeniem pkt. 5.2. Regulaminu.
   2. Spółka zobowiązuje się wypłacać wynagrodzenie Dystrybutorowi naliczone zgodnie z Planem Marketingowym za dany Okres Rozliczeniowy, nie szybciej jak 5-tego dnia następnego miesiąca.
   3. Spółka zapewnia wypłatę wynagrodzenia Dystrybutora, na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku (w przypadku Dystrybutora niebędącego płatnikiem podatku VAT i prowadzącego działalność gospodarczą) w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania dokumentu, przy czym Dystrybutor powinien wystawiać faktury/rachunki na bieżąco. Inne formy rozliczeniowe są wiążące na warunkach uzgodnionych indywidualnie ze Spółką.
   4. W przypadku błędów na fakturze/rachunku, lub brakujących informacji powodujących niemożność wypłaty wynagrodzenia Spółka zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym Dystrybutora. Spółka ma prawo wstrzymać wypłatę wynagrodzenia do czasu dostarczenia jej prawidłowego dokumentu.
 5. Okres obowiązywania warunków współpracy.
  1. Współpraca na niniejszych warunkach rozpoczyna się:
   1. dla nowych Dystrybutorów - w dniu ich zaakceptowania przez Dystrybutora przy dokonaniu rejestracji;
   2. dla dotychczasowych Dystrybutorów - z dniem ogłoszenia Regulaminu na stronie internetowej www.drnona.pl;
  2. Wypowiedzenie Umowy przez każdą ze Stron może nastąpić w każdym czasie, bez podania przyczyny w formie pisemnej. W przypadku wypowiedzenia Umowy Numer ID zostanie zablokowany, sieć dystrybutorska Dystrybutora przypisana zostanie Osobie Wprowadzającej, a ponowna rejestracja jako Dystrybutor jest możliwa po upływie sześcio-miesięcznej karencji.
 6. Oświadczenia.
  1. Spółka oświadcza, że będąc wyłącznym regionalnym przedstawicielem firmy “Dr. Nona International” Ltd., posiada wszelkie prawa do Produktów, niezbędne do prawidłowej realizacji współpracy z Dystrybutorem.
  2. Spółka zastrzega sobie prawo zarekomendowania Dystrybutorowi sugerowanych cen detalicznych Produktów, po których powinien zaoferować je osobom trzecim w celu osiągnięcia maksymalnej efektywności. Rekomendacja następuje z poszanowaniem zasad konkurencji na rynku i nie stwarza po stronie Dystrybutora obowiązku prawnego.
  3. Po nabyciu Produktów od Spółki, Dystrybutor przy ich odsprzedaży osobom trzecim działa samodzielnie, we własnym imieniu i na własny rachunek, a także pozostaje podmiotem odpowiedzialnym względem osób trzecich za prawidłowe wykonanie umów sprzedaży Produktów, które zawiera.
  4. Jeżeli w przypadku działań bądź zaniechań Dystrybutora jakakolwiek osoba trzecia wystąpi z roszczeniami względem Spółki m.in. z tytułu wykonywania przez niego umów sprzedaży Produktów, Dystrybutor zwolni Spółkę z odpowiedzialności w najszerszym dopuszczalnym zakresie. Nadto Dystrybutor zobowiązany jest do zwrotu Spółce wszelkich kosztów i naprawienia szkód, jakie Spółka poniosła w związku z takim roszczeniem osoby trzeciej.
 7. Postanowienia końcowe.
  1. Spółka zastrzega wyłączenie odpowiedzialności za szkody poniesione przez Dystrybutora, spowodowane przypadkami losowymi i bez winy Spółki.
  2. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Nowy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej www.drnona.pl. Spółka może powiadomić Dystrybutora o zmianie Regulaminu na adres poczty elektronicznej Dystrybutora, pisemnie, bądź za pośrednictwem Systemu Solaris. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Dystrybutor ma możliwość odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od daty powiadomienia Dystrybutora o zmianie Regulaminu, w formie pisemnej doręczając do siedziby Spółki odstąpienie od Umowy. Kontynuowanie współpracy przez Dystrybutora poprzez dokonywanie czynności w ramach współpracy (tj. zakupu, sprzedaży Produktów czy wykonywania innych podobnych czynności) po wprowadzeniu zmian do Regulaminu równoznaczne będzie z ich akceptacją.
  3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
  4. Wszelkie spory powstałe podczas realizacji współpracy będą w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie pomiędzy Dystrybutorem a Spółką, a w przypadku, gdy nie przyniesie to skutku, wszelkie spory będą rozpatrywane przed sądem właściwym zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Oświadczam, że podane informacje są prawdziwe i zdaję sobie sprawę z wszelkich konsekwencji prawnych i odpowiedzialności za składanie fałszywych informacji i oświadczeń. Potwierdzam, że rozumiem Regulamin Współpracy, zgadzam się z nimi i dobrowolnie zostaję Dystrybutorem
Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych przez e-sklep D.N.I. - PL Sp. z o.o. do celów rejestracji.
Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych przez e-sklep D.N.I. - PL Sp. z o.o. w celu wysyłania informacji marketingowych (zgoda dobrowolna i nie jest wymagana do rejestracji).