Rejestracja Konsumenta/Dystrybutora

 • 1 Dane osobowe
 • 2 Firma
 • 3 Sponsor
 • 4 Kontakt
 • 5 Wybór
 • 6 Podsumowanie
Oświadczam, że nie prowadzę działalności gospodarczej
Twoje dane kontaktowe

Konsument ma prawo :

 • kupować produkty "Dr. Nona" na własne potrzeby, z przysługującą mu zniżką 20% we wszystkich przedstawicielstwach Kompanii na całym świecie,
 • brać udział w szkoleniach oraz przedsięwzięciach ogłaszanych przez Kompanię lub organizowanych przez Sponsora, zgodnie z ustalonymi warunkami,
 • w każdym momencie może zostać Dystrybutorem według zasad określonych w Regulaminie Współpracy.

Konsument, pod rygorem anulowania rejestracji, nie ma prawa :

 • dokonywać jakiejkolwiek sprzedaży produktów „Dr.Nona“,
 • używać logo Firmy „Dr.Nona“,
 • tworzyć własną strukturę Klientów i Dystrybutorów.
Dokonaniem rejestracji jest zakup: Zestawu Rejestracyjnego oraz dowolnego produktu z Katalogu Produktów „Dr.Nona” zgodnie z aktualnym cennikiem.
Potwierdzam, że zrozumiałem powyższe warunki rejestracji, akceptuję je i dobrowolnie zostaję Konsumentem.

Dokonaniem rejestracji jest zaakceptowanie Regulaminu Współpracy oraz wniesienie jednorazowej opłaty rejestracyjnej w wysokości 230 zł.

 • Dystrybutor przed pierwszym wystawieniem faktury za wypracowane wynagrodzenie, jest zobowiązany do dostarczenia do siedziby Firmy D.N.I-PL Sp. z o.o. oświadczenia o podatku VAT.
Oświadczam, iż podane dane są zgodne z prawdą oraz że są mi znane wszelkie konsekwencje prawne i odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.Potwierdzam, że zrozumiałem warunki Regulaminu Współpracy, akceptuję go i dobrowolnie zostaję Dystrybutorem: