Regulamin dokonywania zakupów za pośrednictwem internetowego systemu zamówień SOLARIS, stanowiącego własność D.N.I.-PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

Obowiązuje od 2018-05-24

Zarząd D.N.I.-PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Bratysławska 1a, 31-201 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000142744, NIP: 676-214-39-88, REGON: 357148045 ustalił w drodze uchwały nr 1/05/18 z dnia 24 maja 2018 roku niniejszy Regulamin dokonywania zakupów za pośrednictwem internetowego systemu zamówień SOLARIS (dalej: Regulamin SOLARIS).

Część I / Definicje

Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają:

 1. Spółka -D.N.I - PL sp. z o.o. Regionalne Przedstawicielstwo w Polsce,
 2. Firma - „Dr. Nona International” LTD z siedzibą w Izraelu,
 3. Katalog produktów Firmy - zbiór informacji na temat poszczególnych Produktów, zawierający ich opis oraz zastosowanie, dostępny w formie książkowej oraz na Stronie Firmowej,
 4. Odbiorca - podmiot, na adres którego dostarczone mają zostać zamówione Produkty,
 5. Produkty - towary oferowane przez Spółkę, wskazane na Stronie Firmowej, lub w aktualnym Katalogu produktów Firmy,
 6. Plan Marketingowy - system zachęt, motywacji i sposobów awansowania przeznaczonych dla zarejestrowanych Użytkowników. Plan Marketingowy zawiera reguły nabywania oraz oferowania Produktów, jak również zasady wypłacania wynagrodzeń i przyznawania premii,
 7. Numer ID - indywidualny numer przydzielony Użytkownikowi w trakcie rejestracji w Systemie (lub siedzibie Spółki) w charakterze Klienta lub Dystrybutora,
 8. Uprzywilejowany Klient (dalej Klient) - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, dysponująca uprawnieniem do nabywania Produktów na własne potrzeby z przysługującą jej zniżką,
 1. Dystrybutor - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, dysponująca uprawnieniem do dokonywania zakupów Produktów oraz zwiększająca swój upust poprzez gromadzenie na swoim koncie punktów z własnych zakupów i własnej struktury, dla której jest Sponsorem,
 2. Sponsor (Osoba Wprowadzająca) - osoba informująca Klienta/Dystrybutora o Produktach i możliwościach Planu Marketingowego, która w formularzu rejestracyjnym wpisana jest w rubryce Sponsor,
 1. Zasady realizacji zamówień - zestaw informacji niezbędnych do złożenia zamówienia, dostępnych w siedzibie Spółki, na Stronie Firmowej oraz w Systemie,
 2. Użytkownik - Dystrybutor lub Klient korzystający z usług wymagających rejestracji skutkującej utworzeniem Konta, a świadczonych przez Spółkę z wykorzystaniem Konta, stosownie do treści Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną Strony firmowej drnona.pl,
 3. Strona Firmowa - witryna www umieszczona pod adresem www.drnona.pl,
 4. Konto – przydzielone Użytkownikowi na skutek rejestracji na Stronie firmowej strony internetowe, zawierające informacje o aktywności Użytkownika w Systemie Solaris,
 5. Wizytówka Osobista - podstrona Strony Firmowej, na której Klient/Dystrybutor może zamieszczać swoje dane kontaktowe oraz opis działalności.

 Część II / Postanowienia ogólne

 1. Użytkownicy zobowiązani są zapoznać się z treścią Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin określa:
  1. prawa i obowiązki Spółki, Klientów i Dystrybutorów związane z zawieraniem umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem systemu zamówień SOLARIS (dalej: System),
  2. tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Właścicielem oraz administratorem systemu zamówień Solaris jest D.N.I.-PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31 - 201) przy ul. Bratysławska 1a, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000142744, kapitał zakładowy 80.000,00 złotych, NIP: 676-214-39-88, REGON: 357148045 (dalej: „Spółka”).
 4. System przeznaczony jest dla Użytkowników chcących dokonywać zakupów Produktów za jego pośrednictwem.
 5. Dostęp Użytkowników do Systemu możliwy jest po dokonaniu uprzedniej rejestracji w sposób, o którym mowa w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną Strony firmowej drnona.pl. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik uzyskuje indywidualne, przypisane do niego konto zawierające dane Użytkownika oraz dostęp do wszelkich informacji, które na nim się znajdują.
 6. Użytkownikiem może być jedynie Klient lub Dystrybutor. W przypadku osób fizycznych Użytkownikiem może być jedynie osoba, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 7. Zasady gromadzenia przez Użytkowników punktów związanych z zakupem Produktów zostały określone w Planie Marketingowym Firmy, dostępnym w formie książkowej, elektronicznej oraz w Systemie.
 8. Rozpoczęcie korzystania z Systemu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki w nim zawarte i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

Część III / Korzystanie z Systemu Solaris

 1. Składanie Zamówień na Produkty
 1. Do składania zamówień uprawnieni są wyłącznie Użytkownicy.
 2. Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, wyłączając każdy pierwszy i ostatni dzień pracujący miesiąca - w tych dniach ze względów technicznych (przeliczanie punktów w bazie danych) System ma zablokowaną opcję realizacji zamówień
 1. Złożenie zamówienia następuje poprzez:
  1. wybór zamawianych Produktów oraz ilości sztuk każdego z zamawianych Produktów, a następnie wybranie opcji „Dodaj” co powoduje dodanie wybranych Produktów w określonych ilościach do wirtualnego koszyka Użytkownika,
  2. dodanie przysługującej/dostępnej promocji
  3. wybór sposobu odbioru zamawianych Produktów,
  4. wybór sposobu zapłaty za zamawiane Produkty,
  5. potwierdzenie adresu, na który dostarczone mają zostać Produkty, względnie wskazanie danych Odbiorcy,
  6. potwierdzenie danych, na które wystawiona ma zostać faktura VAT,
  7. wybranie opcji „Zrealizuj zamówienie”.
 2. Po złożeniu zamówienia System SOLARIS automatycznie wysyła do Użytkownika e-mail potwierdzający zarejestrowanie zamówienia. E-mail ten nie jest równoznaczny z oświadczeniem o przyjęciu oferty i zawarciu umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzeniu przez Spółkę dostępności produktu i akceptacji oferty Użytkownika, co następuje za pośrednictwem kolejnego e-maila przesłanego do Użytkownika po skompletowaniu zamówienia.
 1. Składanie zamówień zbiorczych na Produkty
 1. Użytkownicy uprawnieni są do składania zamówień zbiorczych na zasadach wskazanych w pkt A., z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
 2. W skład zamówienia zbiorczego mogą wchodzić wyłącznie zamówienia na rzecz Użytkowników.
 3. Jednorazowe zamówienie zbiorcze nie może obejmować więcej niż 5 koszyków Produktów. Dostępne w ramach Systemu Solaris promocje naliczane są dla każdego z koszyków z osobna.
 4. W skład zamówienia zbiorczego nie może wchodzić koszyk Użytkownika posiadającego upust wyższy niż upust Użytkownika składającego zamówienie zbiorcze.
 5. W przypadku składania zamówienia zbiorczego Użytkownik zobowiązany jest poza wskazaniem danych, o których mowa w pkt II, również do wskazania numerów ID Użytkowników biorących udział w zamówieniu zbiorczym. Ponadto Użytkownik zobowiązany jest do wskazania dokładnego adresu, na który winny być doręczone zamówione Produkty (zamówione Produkty doręczone zostaną  na jeden wskazany przez Użytkownika adres.
 1. Realizacja Zamówień
 1. Spółka zobowiązana jest do sprzedaży Produktów pozbawionych jakichkolwiek wad.
 2. Dostawa zamówionych Produktów następuje za pośrednictwem kuriera DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 - 274) przy ul. Mineralnej 15, będącego podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie dostarczania przesyłek.
 3. Koszty przesyłki kurierskiej określone są w aktualnych zasadach realizacji zamówień.
 4. Płatność za zamówione Produkty następuje w jednej ze wskazanych poniżej form, według wyboru Użytkownika:
  1. przedpłata w formie przelewu na rachunek bankowy Spółki wskazany w aktualnych zasadach realizacji zamówień,
  2. płatność internetowa. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl,
  3. za pobraniem – poprzez przekazanie środków pieniężnych kurierowi w trakcie odbioru zamówionych Produktów.
 5. Decydując się na dokonanie płatności za pośrednictwem e-przelewu lub karty kredytowej, Użytkownik zobowiązany jest wybrać stosowną opcję na stronie wyboru opcji płatności za zamówione Produkty. Po dokonaniu wyboru Użytkownik zostanie przekierowany na stronę operatora płatności. Po dokonaniu płatności jej operator przesyła Spółce oraz Użytkownikowi stosowne potwierdzenie, którego odnotowanie przez system Spółki powoduje przystąpienie do realizacji zamówienia.
 6. Wszystkie podawane w Systemie Solaris ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy. Każda cena podana w Systemie Solaris jest wiążąca dla Spółki i Użytkownika w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia na Produkty.
 7. Płatności w Systemie Solaris obsługuje operator Dotpay.S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72 NIP 6342661860, REGON 24077025500000, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmiescia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000296790, wysokość kapitału zakładowego: 4 000 000,00 zł
 8. Na życzenie Użytkownika zamówione Produkty  mogą zostać odebrane osobiście przez niego w siedzibie Spółki po uprzednim otrzymaniu przez Użytkownika potwierdzenia realizacji zamówienia.
 9. Wraz z zamówionymi Produktami Użytkownikowi doręczona zostaje faktura VAT. Kwota wskazana w treści faktury VAT obejmuje każdorazowo cenę zamówionych Produktów powiększoną o podatek od towarów i usług według obwiązującej stawki, jak również koszty przesyłki (w przypadku, gdy ponosi je Użytkownik).
 10. Spółka niezwłocznie przystępuje do realizacji zamówienia i gwarantuje, że przekazanie zamówionych Produktów do wysyłki następuje w terminie do 48 godzin od prawidłowo złożonego zamówienia przy płatności za pobraniem lub w terminie do 48 godzin od zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Spółki.
 11. W przypadku złożenia zamówienia w dniu wolnym od pracy Spółka przystępuje do jego realizacji w pierwszym następującym po nim dniu roboczym.
 12. Kurier doręcza Przesyłkę w terminie 1-3 dni roboczych od dnia jej odbioru od Spółki. Dostarczanie Przesyłek przez Kuriera odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 i nie obejmuje sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Godzina dostarczenia Przesyłki zależy wyłącznie od Kuriera.
 13. Z przyczyn niezależnych od Spółki, jak również w przypadku czasowego braku dostępności danego Produktu, czas realizacji zamówień może ulec wydłużeniu. Spółka dołoży wszelkich starań, aby Produkty dostępne były na bieżąco.

 

Część IV / Odstąpienie od umowy, reklamacje

 1. Użytkownik będący osobą fizyczną nabywający Produkty niezwiązane bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarcza/zawodową uprawniony jest do odstąpienia od umowy zakupu danego Produktu bez konieczności podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia, w terminie 14 dni licząc od dnia wydania Produktu Użytkownikowi. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest, aby stosowna informacja o odstąpieniu została przez Użytkownika wysłana przed upływem tego terminu. Po jej otrzymaniu Usługodawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji Użytkownika Koszt przesyłki zawierającej zwracany towar pokrywa Spółka. Sposób transportu zwracanego towaru ustala się pomiędzy Spółką a Użytkownikiem. Należne środki zostaną zwrócone na konto Użytkownika w ciągu 14 dni od daty doręczenia paczki do Spółki. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  1.  w której przedmiotem świadczenia ze strony Spółki jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  2.  w której przedmiotem świadczenia ze strony Spółki jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 1. W przypadku zakupu Produktów na specjalnych warunkach, tj. zakup z promocją towarową, rabatową czy marketingową, Użytkownik odstępujący od umowy zakupu Produktu zobowiązany jest do zwrotu wszystkich Produktów otrzymanych na podstawie danego zamówienia, w tym również Produktów otrzymanych od Spółki w ramach danej promocji. Możliwość zwrotu pojedynczego Produktu może nastąpić jedynie po uprzednim uzgodnieniu ze Spółką.
 2. W przypadku Produktów wadliwych bądź uszkodzonych fabrycznie Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia reklamacji w formie pisemnej lub w formie wiadomości elektronicznej przesyłanej na adres reklamacje@drnona.pl. W treści reklamacji Użytkownik winien wskazać wadliwy Produkt, jak również określić charakter wady/uszkodzenia.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Spółka zwraca się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie.
 4. Spółka rozpatruje reklamacje w terminie do 14 dni od dnia ich prawidłowego złożenia, a w przypadku, o którym mowa w pkt 5 od dnia uzupełnienia reklamacji.
 5. W przypadku Produktów uszkodzonych w transporcie przez podmiot dostarczający Produkty należy sporządzić w obecności kuriera protokół uszkodzenia i odmowy przyjęcia Produktów, a następnie poinformować Spółkę telefonicznie lub w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres reklamacje@drnona.pl.
 6. Spółka sugeruje sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera zarówno, gdy przesyłka nie jest uszkodzona, jak również, gdy charakter uszkodzenia wskazuje, iż do jego powstania nie doszło w trakcie transportu.
 7. Spółka informuje, że Użytkownikowi, o którym mowa w ust. 1 powyżej, który ma miejsce zamieszkania na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w związku z umową zakupu zawartą przez internet przysługuje prawo - w celu rozstrzygania sporów w  trybie  pozasądowym - skorzystania  z  europejskiej  platformy  internetowego rozstrzygania sporów, zwanej dalej „Platformą ODR”. Platforma ODR dostępna jest    na    stronie    internetowej https://webgate.ec.europa.eu/odr/. W trybie pozasądowym skargi rozpatrywać może tylko podmiot uprawniony zgodnie z jego regulaminem i  tylko  wówczas,  gdy  Spółka i Użytkownik, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wcześniej zgodzą się na rozpatrzenie sprawy przez ten podmiot zgodnie z jego regulaminem. Wykaz podmiotów uprawnionych znajduje się na stronie  internetowej  Platformy  ODR. 
 8. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Systemu winny być zgłaszane telefonicznie, lub poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres solaris@drnona.pl.

 

Część V / Dane osobowe, informacje handlowe

 1. Rejestracja Użytkownika następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną Strony firmowej drnona.pl i wymaga wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do nabywania Produktów, w tym na przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim, przy pomocy których Spółka realizuje zamówienia. Wyrażanie zgody następuje poprzez złożenie oświadczenia dostępnego na stronie internetowej solaris.drnona.pl (w formie kliknięcia odpowiedniej ikony).
 2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się na zasadach określonych w „Zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych przez D.N.I.-PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, które stanowią integralną część niniejszego regulaminu.
 3. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są przez D.N.I.-PL spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31 - 201) przy ul. Bratysławska 1a, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000142744, kapitał zakładowy 80.000,00 złotych, NIP: 676-214-39-88, REGON: 357148045.
 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dane umieszczone przez Użytkownika na Wizytówce osobistej.

 

Część VI / Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego umieszczenia na stronie internetowej do czasu ewentualnej zmiany.
 2. Niniejszy Regulamin może być zmieniany z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę, lub oferty handlowej Spółki, konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów obowiązującego prawa, konieczność zapewnienia prawidłowości funkcjonowania Systemu, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom Systemu, konieczność wprowadzania nowych, bądź zmiana istniejących zasad działania Systemu. W takim wypadku Spółka poinformuje Użytkowników o rodzaju i charakterze zmian, przesyłając im na adresy e-mailowe zmienioną wersję Regulaminu, nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem planowanych zmian.
 3. Po wprowadzeniu nowego regulaminu do Systemu SOLARIS Użytkownik podczas logowania się zostanie poinformowany o tym fakcie i otrzyma opcję akceptacji. Brak akceptacji zmienionego Regulaminu oznacza rezygnację Użytkownika z korzystania usług świadczonych przez Spółkę w systemie komputerowym, co uprawnia Spółkę do zablokowania konta Użytkownika w systemie sprzedaży  wysyłkowej. W powyższym przypadku Użytkownik będzie mógł dokonywać zakupów za pośrednictwem swojego Sponsora lub bezpośrednio w siedzibie Spółki.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy, w tym regulacje ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

 

ZAŁĄCZNIK Nr. 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Kliknij aby pobrać dokument

ZAŁĄCZNIK Nr. 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Kliknij aby pobrać dokument

ZAŁĄCZNIK Nr. 3

Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
Kliknij aby pobrać dokument

Regulamin opracowany we współpracy z Kancelarią Kaczmarski Żurowski Pieczka Adwokaci